Arbetet

Dessa direktiv för det lokala rådet har antagits av kommunstyrelsen 2005-06-07

 

Lokala rådet har möjlighet att
- lägga upp visioner och målsättningar inför framtiden på orten och i samråd med kommunstyrelsen eller berörd nämnd ta fram handlings- och verksamhetsplaner som ska stimulera bygdens utveckling och den lokala demokratin.

Lokala rådet har befogenhet/ rättighet att
- delta i utveckling och organisation av kommunala verksamheter
- vara remissinstans i kommunala ärenden som berör resp. ort
- samla invånarna på orten till rådslag
- göra lokala enkätundersökningar

Lokala rådets verksamhetsområden är
- inom den kommunala verksamheten liksom i övrig offentlig service
- deltagande och delaktighet i det fortsatta arbetet med planering av samarbete över gränserna

Lokala rådet organiserar sig
- enligt föreslagen organisationsplan

Lokala rådet utför uppdraget i samråd
- med kommunstyrelsekontoret och genom regelbundna träffar

Lokala rådets verksamhet utvärderas genom att
- årligen skriva rapport som delges fullmäktige och anordna stormöte där man redovisar vad som gjorts, till vilka kostnader och vem/ vilka som ansvarat för åtgärderna
- ta externa kontakter för stöd och hjälp med exempelvis utvärderingar

Senast uppdaterad: 2011-10-11