Lokala rådet

Ring gärna in frågor som rör Ramsele Edsele- bygden till Medborgarkontoret, 0623-68 50 00.

Lokala rådet i Ramsele-Edsele är en arbetsgrupp med representanter från olika lokala grupper. Där ingår representanter från ungdomar, företagare, föreningar, byalag, turistnäring och lokala politiker. Tanken med det lokala rådet är att främja kontakterna mellan medborgarna i Ramsele- Edseleområdet, politiker och förvaltningar i Sollefteå kommun.
Rådet kan vid behov samla ortens invånare till stormöte. Ramsele-Edsele Lokala råd, som arbetar ideéllt, sammanträder i regel en gång i månaden.
Du som har tankar och åsikter om lokala samhällsfrågor, inte bara kommunala, kan prata med någon i Lokala rådet eller skicka en skrivelse. Skrivelsen går även bra att lämna in på Medborgarkontoret i Ramsele. Markera bara att det ska till Lokala rådet.
Du kan även maila dina åsikter/tankar!

Dessa direktiv för det lokala rådet antogs av kommunstyrelsen 2005-06-07

Lokala rådet har möjlighet att
- lägga upp visioner och målsättningar inför framtiden på orten och i samråd med kommunstyrelsen eller berörd nämnd ta fram handlings- och verksamhetsplaner som ska stimulera bygdens utveckling och den lokala demokratin.
Lokala rådet har befogenhet/ rättighet att
- delta i utveckling och organisation av kommunala verksamheter
- vara remissinstans i kommunala ärenden som berör resp. ort
- samla invånarna på orten till rådslag
- göra lokala enkätundersökningar
Lokala rådets verksamhetsområden är
- inom den kommunala verksamheten liksom i övrig offentlig service
- deltagande och delaktighet i det fortsatta arbetet med planering av samarbete över gränserna
Lokala rådet organiserar sig
- enligt föreslagen organisationsplan
Lokala rådet utför uppdraget i samråd
- med kommunstyrelsekontoret och genom regelbundna träffar
Lokala rådets verksamhet utvärderas genom att
- årligen skriva rapport som delges fullmäktige och anordna stormöte där man redovisar vad som gjorts, till vilka kostnader och vem/ vilka som ansvarat för åtgärderna
- ta externa kontakter för stöd och hjälp med exempelvis utvärderingar