Beskrivning

Beskrivning   
I syfte att försöka utveckla den lokala företagsamheten bildades under våren 2001 en företagarförening.

Medlemmar är företag verksamma inom Ramsele och Edsele.
Denna förening skall medverka till att utveckla de lokala företagen och att nya kan etableras.

… Detta skall ske genom att:

* Skapa samhörighet mellan ortens företagare
* Utveckla befintliga företag
* Aktivt verka för nya etableringar – Mentorskap
* Tillvarata nya idéer och medverka till att de förverkligas
* Vara kommun, Länsstyrelse och andra beslutande organs kontakt
i företagsfrågor
* Samarbeta med bygdens olika ideella föreningar

Vision   
Handlingsplanen inrymmer ett antal aktiviteter och projekt enligt följande:

1. Boendebaserat näringsliv

Detta omfattar en rad aktiviteter och delprojekt som syftar till att vidmakthålla en service av god kvalitet inom både den privata och den offentliga sektorn. Härigenom skapas förutsättningar för befintliga företag att kunna utvecklas, nya etableras och nya flytta in. Bland aktiviteterna kan nämnas:

* Utveckla privata verksamheter inom handel och service
* Utveckla orten till att bli en intressant plats att besöka
* Stödja företag i samband med rekrytering av personal
* Bevaka utvecklingen inom den offentliga sektorn såsom skola, vård och omsorg
* Stödja program för avknoppning från den offentliga sektorn
* Stödja utveckling av lokala entreprenörer genom service företag
såsom Bostadsbolaget och utbildning
* Utveckla samarbetet mellan företag och föreningar bl. a. genom
studiebesök hos företag på orten
* Påverka det kommunala bostadsbolaget så att det stöder utveckling
av orterna genom en marknadsanpassad hyressättning och kvalitet i
boende
* Stödja utveckling av det lokala lärcentret för distansutbildning

3. Näringslivsråd

4. Samverkan med statliga verksamheter

Verka för att öka samverkan mellan privata och statliga verksamheter såsom Samhall och SVAR i syfte att uppnå avknoppning eller utveckling av befintliga och nya verksamheter.